top of page
Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesi

İşbu Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sk. Alkent İş Merkezi Sit. F-4 Blok Apt. No: 13 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, ChampsTeknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Platform” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ....................... adresinde mukim, ....................... vergi kimlik numaralı, ....................... (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında ....................... tarihinde Taraflar’ın ortak iradeleri ve birbirleri arasında yürüttükleri müzakereler doğrultusunda imza edilmiştir.

Platform ve Üye bundan böyle işbu Sözleşme kapsamında tek başlarına Taraf ve hep birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİRİŞ

(A) Şirket, internet sitesi üzerinden kurduğu sistem aracılığı ile Müşteriler’ine sosyal medya yönetimi, yazılı ve sözlü talebi karşılama, çağrı cevaplama, içerik yönetimi, teknik destek ve/veya arama, tahsilat, pazarlama ve satış konularında hizmetleri sunarak evden veya dilediği bir yerden hizmet vererek vaka başına ve/veya işlem başına ve/veya saatlik bazda ücret kazanmak isteyen kişiler için bir platform sağlamak ve bu şekilde Müşteriler’inin çağrı merkezi hizmetlerinin yüksek kalite standartları ile sunulmasını istemektedir.

(B) Üye ise Platform’a üye olarak Platform’un belirlediği Müşteriler’e Üye’nin belirleyeceği gün ve saatte çağrı cevaplama hizmetlerini ifa etmek, sosyal medya yönetimi, yazılı ve sözlü talebi karşılamak, içerik yönetimi, teknik destek ve/veya arama, tahsilat, pazarlama ve satış konularında hizmetleri sunmak, çağrı aracılığı ile yapılan ilgili Müşteriler’in taleplerini karşılayarak vaka başına ve/veya işlem başına ve/veya saatlik bazda ücret kazanmak istemektedir.

(C) Taraflar bu doğrultuda aşağıdaki Sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmışlardır.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1 Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Platform’a üye olmak ve katılmak sureti ile Şirket’in münhasıran belirleyeceği Müşteriler’e gelen çağrıların yanıtlaması, bu Müşteriler’den hizmet alan kişilerin talepleri ile ilgili olarak hizmet alan kişilerin Müşterive Platform politikaları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bunlara ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.2 Üye, Platform’a üye olarak yürüteceği Hizmetler esnasında Platform’un ve Müşteriler’in belirleyeceği kurum içi politikalarına, hizmet seviyesi ve kalitesine ilişki olarak belirlenen standartlara azami şekilde uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1.3 Taraflar, Üye’nin Platform üzerindeki profil sayfasından çalışmak istediği gün ve saatleri (“Aktif Zaman”) seçebileceği bir sistem olduğu, Üye’nin bu sistem üzerinden Hizmetler’i ifa etmek istediği gün ve saatleri önceden ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak belirleyerek dilediği zaman ve saat aralığında Hizmetler’i yürütebileceği hususunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, Üye’nin Hizmetler’i yürütmek istediği saatleri münhasıran kendisinin belirleyeceğini, ilgili belirlemeyi takiben kendisine Yetkilendirme yapılıp yapılmamasının tamamen Platform’un inisiyatifinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

1.4 Üye, şahıs şirketi veya tüzel kişiliği haiz veya Şirket’e fatura keşide edebilecek nitelikte bir kuruluş olarak Hizmetler’i yürütecektir.

2. TANIMLAR

Aktif Zaman: Üye’nin Hizmetler’i ifa ettiği zaman aralığı anlamına gelir.

Eğitim: Çağrı merkezi hizmetleri kapsamında çağrı yanıtlama ve usulüne ilişkin olarak Platform veya Müşteri tarafından Üye’ye verilecek olan her türlü eğitim anlamına gelir.

Hizmetler: Müşteri ile Şirket tarafından mutabık kalınmak suretiyle belirlenerek, Müşteriler’in talepleri doğrultusunda, Müşteriler’e ve herhalde Müşteriler’den ürün veya hizmet alan kişilere Üye tarafından sunulacak sosyal medya yönetimi, yazılı ve sözlü talebi karşılama, çağrı cevaplama, içerik yönetimi, teknik destek ve/veya müşteriyi arama, tahsilat pazarlama ve satış hizmetlerinin tamamı anlamına gelir.

Müşteri: Şirket’in ve dolayısıyla Üye’nin Hizmetler’i sunacağı Müşteri anlamına gelir.

Yetkilendirme: Üye’nin Platform üzerinden Hizmetler’i sunmak istediği gün ve saat aralığının Platform tarafından onaylanması ve takiben Üye’nin Hizmetler’i sunmak adına ilgili zaman aralığında yetkilendirilmesi anlamına gelir.

3. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik Koşulları ve Üyenin Nitelikleri

3.1 Platform’a üye olacak Üye ve/veya tüzel kişi ise Üye’nin yetkilisi 18 yaşından büyük, en az lise veya dengi öğretim kurumunu bitirmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, Şirket ile ticari ilişkisi kapsamında hak kazanacağı ücret karşılığında kendisi adına fatura keşide etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda Üye, Platform’a üye sıfatı ile dahil olamayacaktır.

3.2 Üye, Platform’a üye olduğu esnada sağladığı belge ve bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3 Üye, Hizmetler’i ifa etmeye başlamadan önce Şirket’in ve herhalde Müşteriler’in kendisine iletmiş olduğu kural, uygulama, standart ve prensiplere vakıf olduğunu, bunları anladığını, Müşteriler ile Platform arasında imzalanan sözleşmelere ve bu sözleşmelerdeki hizmet ve kalite standartlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4 Üye’nin Platform üzerinden Hizmetler’i sunabilmesi için Şirket tarafından belirlenen nitelik ve sürede Eğitimleri ve başarı testlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

3.5 Üye;

 1. Usulüne uygun olarak alınmış bir vergi kimlik numarası olduğunu,

 2. Daha önce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında herhangi bir suça karışmadığını, herhangi bir mahkeme kararı neticesinde hürriyeti kısıtlayıcı olanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir cezai yaptırıma tabi tutulmadığını,

 3. Türkçesi veya farklı bir dilde Hizmetler’i sunması halinde Hizmetler’i sunduğu dili ve diksiyonu anlaşılır ve düzgün olduğunu,

 4. MS Office programlarını, temel bilgisayar işletim sistemi ve yazılımlarını iyi bir şekilde kullanabildiğini;

 5. Kültür düzeyi ve psikolojisinin çağrı merkezi görevlisi olarak hizmet sunmaya uygun olduğunu;

 6. Yüksek ifade gücüne ve sözlü iletişim becerisine sahip olduğunu;

 7. İnsan ilişkilerinde başarılı olduğunu;

 8. Telefonda konuşma teknikleri ve müşteri hizmetleri konusunda tecrübeli olduğunu;

 9. Üyelik esnasında yabancı dil bildiğini belirtti ise ilgili yabancı dile hakim olduğunu ve ilgili yabancı dilde Hizmetler’i sunabileceğini;

 10. Çağrı merkezi hizmetleri sektöründe kabul edilen organizasyon yapısı, sitem özellikleri ve bu sektörde alışılagelmiş uygulamalara, iş ifa biçimine hakim olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İstihdam Edilmeme, İşçi İşveren Sayılmama

3.6 Üye Aktif Zamanı’nı geçireceği çalışma yerini kendisi belirlemektedir. Üye, tacir sıfatını haiz, vergi kimlik numarasına sahip ve fatura kesmeye yetkili bir şekilde Şirket ile ticari ilişkiye girmiş olduğunu, Platform’a yalnızca üye olduğunu, İş Kanunu’na tabi olmadığını, Şirket, Platform ve/veya Müşteritarafından istihdam edilmediğini, İş Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sosyal güvenlik ve sair konularda Şirket’in ve/veya Müşteriler’in kendisine karşı herhangi bir yükümlülüğüolmadığını olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyenin Aktif Zamanı ve Yeri

3.7 Üye, Hizmetler’i sunacağı gün ve saatten makul bir süre öncesinde Platform üzerinden ilgili sisteme giriş yapmak ve bu şekilde Şirket’e bildirimde bulunmak kaydı ile Hizmetler’i sunmak istediği Aktif Zamanı’nı münhasıran belirleme hakkına sahiptir.

3.8 Üye, Aktif Zamanı süresince Hizmetler haricinde, ev işleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, başkaca herhangi bir işle uğraşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.9 Üye’nin Aktif Zamanı’nı belirledikten ve Platform üzerinden girişini yaptıktan sonra Aktif Zamanı’nı değiştirmemesi ve buna bağlı kalması esastır. Üye, Aktif Zamanı’nı belirledikten ve buna istinaden kendisine Yetkilendirme yapıldıktan sonra, Aktif Zamanı’nı, Aktif Zamanı’na üç (3) günlük süreden daha kısa bir süre kala değiştiremez veya iptal edemez. Şu kadar ki Üye, Şirket tarafından kabul edilebilecek haklı bir mazereti bulunması ve mazeretini ortaya çıktıktan sonra derhal Şirket’e bildirmesi halinde Aktif Zamanı’nı değiştirebilir veya iptal edebilir.

Hizmetlerin Kalitesi ve Sunuluş Biçimi

3.10 Üye, Hizmetler’i  Platform’un ve Müşteri’nin belirlediği hizmet kalitesine ve standartlarına uygun bir şekilde sunacağını, bu standartlar kapsamında yapılacak değişiklikleri gecikmeksizin uygulayacağını ve bu değişiklikleri peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Üye,

 1. Hizmetler’i iş modelinin gerektirdiği maksimum kalitede sunacağını,

 2. Müşteri ve Müşteri’den hizmet alan kişilerin memnuniyetini sağlamak adına elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini,

 3. Hizmetler’i sunduğu esnada öncelikli hedefinin Müşteri ve Müşteri’den hizmet alanların memnuniyetini sağlamak olacağını ve Müşteri’nin iş çözüm biçimlerine uyacağını,

 4. Hizmetler’i sunduğu esnada Şirket’in ve Müşteri’nin belirlediği iş çözüm biçimlerine riayet edeceğini ve bunları harfiyen uygulayacağını,

 5. Şirket’in ve Müşteri’nin bilgi güvenliği kuralları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü etik kuralarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyenin Raporlama Yükümlülüğü

3.11 Üye, Şirket’in ve Müşteriler’in talebi doğrultusunda üyenin sorumluluğunda ve raporlayabileceği verileri içeriklerini Şirket’in veya Müşteriler’in talep ettiği şekilde sunmakla yükümlüdür.

Teknik Yükümlülükler ve Ekipman Sorumluluğu

3.12 Üye, Aktif Zaman esnasında kendisine sağlanmış olan altyapıyı, ses kayıt ve arşivleme cihazlarını ve/veya programlarını, donanımı ve ekipmanı kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.13 Üye, Hizmetler’i sunmaya başlamadan önce Platform tarafından açıkça belirtilmesi halinde Aktif Zaman esnasında kendisine ait cihazları ve/veya ekipmanları ve/veya programları kullanabilecektir.  Üye, Aktif Zaman esnasında kendisine ait olan herhangi bir cihazı ve/veya ekipmanları ve/veya programları kullanması halinde bunların güvenliğinden, çalışır durumda olmasından ve güncelliğinden sorumlu olacaktır.

Güvenlik ve Gizlilik ile İlgili Yükümlülükler

3.14 Üye, Platform’u kullanması ve Hizmetler’i ifa edebilmesi adına kendisine tevdi edilen kullanıcı adını,şifreyi ve/veya kodu yalnızca kendisinin kullanacağını, başkalarına kullandırmayacağını, bunların başkaları tarafından kullanılmasını önlemek adına elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.15 Üye, Sözleşme’nin 3.14 numaralı maddesinde belirtilen şifre ve/veya kodu kaybetmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Platform’a bildireceğini ve yeni bir kullanıcı adı, şifre ve/veya kod alınma sürecine ilişkin olarak Platform’un kendisinden talep edebileceği her türlü desteği vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.16 Üye ve Platform, Platform’a ait olan her türlü yazılı ve sözlü ticari bilgi, mevcut veya gelecekte üretilecek ürünlere veya donanımlara veya yazılımlara ilişkin süreç, hizmetlerin tasarımı, imalatı, test edilmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması, kiralanması veya satışı ile ilgili bilgilerin gizli ve Platform için hassas nitelikte olduğunu ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Platform’a ilişkin tüm yazılım geliştirme, metot ve teknolojileri ile ilgili olarak geliştirilen, pazarlanan ya da kullanılan bilgilerin, tasarım ve süreçlerin gizlilik içerisinde korunması gerektiğini, bu kapsamda Şirket ile Ek-1’de yer alan gizlilik sözleşmesini imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Denetim ile İlgili Yükümlülükler

3.17Platform, Üye’yi dilediği zaman ve dilediği şekilde denetleme hakkına sahiptir. Bu amaçla Üye’ye yapılan çağrılar kayıt altına alınabilecek ve bu amaçla Üye’nin verdiği Hizmetler’in standardı sürekli olarak takip edilebilecektir.

Diğer Yükümlülükler

3.18 Üye, Platform’da herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz. Üye, Hizmetler’i ifa ettiği esnada gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerini ifşa edemez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez. Üye, Hizmetler’i ifa ettiği esnada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki suçlara sebep olacak söylemlerde bulunmayacak, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen şekilde görüş bildirmeyecektir.

4. ZARARLARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUK

Üye; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Platform için telafisi güç zarara, iş kaybına ve hasara yol açacağını kabul eder. Bu nedenle Üye; işbu Sözleşme’yi ihlalin, yazılı yükümlülüklere aykırı davranması, yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in bu ihlalden doğan ve her ne ad altında olursa olsun ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğan zararlarını, masraflarını, vekalet ücretlerini tazmin bedelleri dahil olmak üzere her türlü zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı hareket etmesi ve/veya Hizmetler’i ifa ettiği esnada Müşteri’nin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal etmesi halinde, Platform’un ilgili aykırılık ve/veya ihlal tarihine kadar kendisine ödemiş olduğu hak ediş tutarlarını herhangi bir mahkeme kararına hacet kalmaksızın Platform’a iade edeceğini ve bu madde kapsamında anılan ceza-i şart tutarının fahiş olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5. REKABET ETMEME

Üye, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona erdiği veya üyeliğinin iptal edildiği tarihi takip eden 12 aylık süre boyunca Şirket’in yazılı muvafakati olduğu durumlar saklı kalmak koşulu ile, Türkiye sınırları içinde ve Şirketin faaliyette bulunduğu diğer coğrafyalarda (Şirket ve grup şirketlerinin faaliyetlerinin önemli bir bölümünün internet üzerinden olması sebebiyle sadece Türkiye ile sınırlama mümkün olmamaktadır), kendi hesabına, başka bir şahıs ile birlikte veya bir başka şahıs hesabına doğrudan çalışan, temsilci veya başka bir sıfat ile Şirket’in faaliyetleri ile benzer işte rakip nitelikte bir iş yürütemeyecek, böyle bir işle meşgul ya da ilgili olmayacak veya böyle bir işten menfaat sağlamayacaktır. Rekabet etmeme yükümünün Üye tarafından ihlal edilmesi halinde, Şirket, (cezai tazminatı aşsın ya da aşmasın), Şirket’e verilen zararın derecesine göre, diğer tazminat veya tedbir hakları saklı kalmak şartıyla Üye’den ilgili ihlal öncesindeki 6 (altı) aylık dönemde fatura ettiği toplam hak ediş bedeli tutarında cezai şart tazminatı talep etme hakkına sahip olacaktır.

6. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sözleşme’ye konu edimlerin ifası karşılığında Üye, Aktif Zaman dahilindeki her bir vaka ve/veya işlem ve/veya saat başına Platform üzerinden onayladığı profil sayfasında belirtilen vaka başı ve/veya işlem başı ve/veya saatlik ücrete hak kazanacaktır. Üye, sağladığı Hizmetler’e ilişkin hak ediş tutarını aylık bazda KDV ve sair masraflar dahil olarak faturalandıracak olup, söz konusu faturalandırma işlemi, ilgili ayı takip eden ayda en geç 3 (üç) iş günü içerisinde gerçekleşecektir. Ücret, ilgili faturanın Şirket’çe tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Üye’nin belirtmiş olduğu banka hesabına ödenecektir. Üye’nin Aktif Zaman içerisinde sunduğu Hizmetler kapsamında hangi süre ile görev yaptığı Şirket’in kayıtları esas alınarak ve bu kayıtlara itibar edilerek tespit edilecektir.

7. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1 İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 (bir) yıllık süre için akdedilmiştir. Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’nin süresi sona ermeden 5 (beş) gün öncesinde diğer Taraf’a bildirimde bulunmak kaydı ile Sözleşme’yi feshedebilecektir. Aksi halde Sözleşmeher seferinde birer yıllık süreler ile kendiliğinden uzayacaktır. 

7.2 Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen ya da tamamen ihlal etmesi veya bu yükümlülüklerini Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmemesi halinde Şirket, Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına ve Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkına haizdir.

7.3 Şirket, 30(otuz) gün öncesinden Üye’ye yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydı ile Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedebilecektir.

7.4 Mevzuattan ve Sözleşme’den doğan haklarına halel gelmeksizin Üye, Platform ile kurmuş olduğu üyelik ilişkisini makul bir gerekçe beyan etmek suretiyle iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin talep edilmesi durumunda Üye, aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece, Sözleşme’nin ve Platform ile arasındaki sözleşmesel ilişkinin de işbu madde kapsamında kendiliğinden fesholacağını kabul eder.

7.5 Şirket’in ve/veya duruma göre Üye’nin işbu madde kapsamında sahip olduğu Sözleşme’yi fesih imkânlarından birinin kullanması durumunda, Platform ve Üye arasında işbu sözleşme kapsamında kurulmuş olan üyelik ilişkisi kendiliğinden sona erecektir. Taraflar, ilgili Üye’lik ilişkisinin sona ereceği tarihe kadar Taraflar’ın birbirine fesih veya sona erme tarihi öncesinde taahhüt etmiş olduğu edimleri yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edeceklerini kabul ederler. Üye, herhangi bir Müşteri özelinde Yetkilendirme yapılarak yetkilendirilmiş olması halinde ilgili fesih veya sona erme tarihine kadar Sözleşme kapsamında üstlendiği edimleri yerine getirmekle ve daha önce taahhüt ettiği Aktif Zamanı süresince çalışmaya devam etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.6 Üye’nin Platform üzerinde kesintisiz olarak 6 (altı)  aylık süre ile pasif halde kalması nedeniyle kendisine Yetkilendirme yapılamaması halinde Üye’nin üyeliği de-aktif olarak kabul edilecek ve Üye’nin üyeliği iptal edilecektir. Üye’nin de-aktif olarak kabul edilmesi halinde Üye’ye tekrar Yetkilendirme yapılabilmesi ve bu şekilde Üye’nin Hizmetler’i sunması için Üye’nin Eğitim’i ve başarı testlerini tekrar tamamlaması gerekmektedir.

8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1 Üye, Şirket ile, içeriği Ek-1’de yer alan Gizlilik Sözleşmesi’ni (“Gizlilik Sözleşmesi”) ve Ek-2’de yer alan Bilgi Güvenliği Sözleşmesi’ni imzalayacağını ve Hizmetler’i ifası esnasında erişim sağladığı her türlü bilgi ve belgenin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece işi gereği edindiği bilgileri kullanacağını ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Şirket‘in izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2 Üye tarafından Gizlilik Sözleşmesi’nde ve/veya Bilgi Güvenliği Sözleşmesi’nde yer alan ilgili belge ve bilginin, Şirket’in rızası haricinde sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin Şirket tarafından öğrenilmesi halinde, Üye bundan dolayı sorumlu olacağını kabul etmektedir. Üye, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mâni olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

8.3 Üye, Sözleşme’nin ifası kapsamında elde ettiğikişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a ve işbu Sözleşme Ek-3’de yer alan Kişisel Veri İşlenmesine Dair Ek Protokol’euygun olarak işleyeceğini ve muhafaza edeceğini, bu kapsamda Ek Protokol tahtında yer alan yükümlülüklerinden de sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmesel ilişkinin sona ermesi ve/veya işleme amacının ortadan kalması halinde söz konusukişisel verileri sileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisine ait olan kimlik, iletişim ve lokasyon verilerinin Müşteriler’e sunulacak Hizmetler’in ifa edilmesi adına Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olarak işlenebileceğini ve Hizmetler’in ifası adına üçüncü kişi Müşteriler’e aktarılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.4 Üye, Sözleşme’nin 8 numaralı maddesine aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile Şirket’in maruz kaldığı yasal olarak kesinleşmiş veya kesinleşmemiş her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

8.5 İşbu madde hükümlerinin tamamı, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir zaman dilimi ile bağlı olmaksızın geçerli olmaya devam edecektir. Bu hükme konu olan bilgilerin gizliliğinin sözleşmenin sona ermesi ve/veya taraflardan biri tarafından haklı veya haksız şekilde feshedilmesi halinde dahi korunacağı ve hiçbir zaman açıklanmayacağı konusunda taraflar mutabıktırlar.

9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Sözleşme çerçevesinde Şirket tarafından Üye’ye tevdi edilen tüm bilgiler, yazılar, resimler, dokümanlar, fikirler, cihazlar ve ekipmanlar münhasıran Şirket’e ait olup, bu sözleşme Üye’ye, Şirket’in maliki bulunduğu ya da inhisarı lisans sahibi olduğu fikri/sınai mülkiyet hakları üzerinde kullanma ve lisans dahil hiçbir hak bahşetmez. Şirket tarafından Üye’ye teslim edilen tüm yazılar ve gerek Üye tarafından oluşturulan gerekse Şirket’in teslim ettiği tüm veriler ve bunların kopyalar Şirket’in talebi üzerine ya da her halde Taraflar arasındaki ticari ilişkinin herhangi bir sebeple sona ermesi haline Şirket’e teslim edilecektir. Üye, Şirket’in adını, ticari markasını, hizmet markasını veya logosunu herhangi bir yayında, reklamda veya diğer bir ifşada diğer bir ifşada Şirket’in yazılı onayı olmadan kullanamaz.

10. BÖLÜNEBİLİRLİK

Sözleşme’nin (veya bir bölümü ile belirli hükümlerinin) geçersiz, hukuka aykırı veya icrai kabiliyetten yoksun olduğunun mahkeme ya da yetkili makam tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili hüküm (veya bölüm) uygun olduğu ölçüde metinden silinecek veya silinmiş kabul edilecek, Sözleşme’nin kalan hükümleri ve silinen bölüm dışında hükmün geri kalanının geçerliliği ve icrai kabiliyeti etkilenmeyecektir.

11. MÜCBİR SEBEP

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici yangın, yıldırım, infilak, deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, kar ağırlığı, fırtına, yer kayması, sel ve su baskını, kara ve hava taşıtları çarpması, dahili su ve duman gibi durumlar mücbir sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması halinde işbu Sözleşmeyle ilgili bütün yükümlülükler mücbir sebebe uğrayan tarafın tercihine göre mücbir sebep durumu ortadan kalkana kadar askıya alınacaktır veya işbu Sözleşme feshedilebilecektir.

12. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz olması veya sayılması durumunda, bu husus geriye kalan hükümlerin uygulanabilirliği ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar iyi niyetle geçersiz sayılan hükmün aynı ekonomik ve hukuki etkiyi yaratan geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilmesi için çalışacaklardır.

13. BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme kapsamında yazılı olarak yapılacak her türlü tebligat işbu Sözleşme’de belirtilen adreslere yapılacaktır. Taraflar işbu adreslerin resmi tebligat adresleri olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu adreslerle ilgili yapılacak her türlü değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, Sözleşme kapsamında belirtilmiş adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olarak addedilecektir.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve DELİL SÖZLEŞMESİ

14.1İşbu Sözleşme'nin ve her bir maddesi ve bölümünün kurulması, geçerliliği, ifası ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve işbu Sözleşme'nin yorumu Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yapılacaktır. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.2 Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait olan ve Şirket’in tuttuğu belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

İşbu Sözleşme ........................ tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere İstanbul’da iki (2) orjinal nüsha halinde hazırlanmış ve ......................tarihinde imza altına alınmış olup, taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır. Bir (1) asıl nüsha Şirket’te kalacak olup, diğer asıl nüsha Üye tarafından muhafaza edilecektir.

ÜYE                                        ŞİRKET

Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi

Ek-2 Bilgi Güvenliği Sözleşmesi

Ek-3 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ek Protokol

 

Ek-1 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ....................... adresinde mukim ....................... (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sk. Alkent İş Merkezi Sit. F-4 Blok Apt. No: 13 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Champs Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Şirket ve Üye bundan böyle işbu Sözleşme kapsamında tek başlarına Taraf ve hep birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. İşbu Sözleşme, ....................... tarihinde Taraflar’ın ortak iradeleri ve yürüttükleri müzakereler doğrultusunda Taraflar’ın serbest iradesi ile Taraflar arasında imzalanmış olan Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmek üzere akdedilmiştir.

MADDE 1- KONUSU

Şirket ve Üye arasında Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Platformu Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) kapsamında yürütülecek ticari ilişki kapsamında, Üye’yeŞirket’in yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak “Gizli Bilgi” açıklandığı/açıklanabileceğinden işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2-TANIM

Açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin, Gizli Bilgi, Üyelik Sözleşme’si kapsamında işin ifası sırasında Taraflar arasında ve Şirket’in üçüncü kişi müşterileri veya bunların müşterileri (hep birlikte “Müşteriler”) ile gerçekleştirilen tüm hizmetlerle birlikte teklif/görüşme/sipariş, sözleşme işlemleri, Şirket ve Müşteriler’ine ilişkin her türlü yazılı ve sözlü bilgi, mevcut ya da gelecekte belirli ürünler, süreçler ya da servislerin, programların, ekipmanın ve donanımın tasarımı, imalatı, test edilmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması, kiralanması ya da satışı ile ilgili gizli ve özel bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket ve Müşterileri’nin tüm yazılım geliştirme, metod ve teknolojileri ile ilgili olarak geliştirilen, pazarlanan ya da kullanılan bilgileri, tasarım ve süreçleri, yazılımları, sistemleri, ürünleri ve Üye tarafındanŞirket sistemlerine uzaktan erişim ile elde edilen/elde edilmesi mümkün olan bilgiler var ise, tüm bu bilgileri içerir. Bu Gizli Bilgiler ayrıca, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözlü, yazılı, grafiksel ve bilgisayarda okunabilir her türlü bilgiyi, Şirket ve Müşteriler’inin faaliyetlerini, ticari sırları, bilgisayar verilerini, yazılımları, iş planlarını, veri tabanlarını ve dokümanları, uygulama yapılarını, uygulama kodlarını, tüm sistem ve sunucu bilgilerini, altyapı bilgilerini, sunuculara ait bilgileri, kullanıcı bilgisayarlarına ait bilgileri, şifreleme tekniklerini, prosesleri, reklam ve pazarlama uygulamalarını, tahminleri, değerlendirmeleri, ürün planları, sözleşmeleri, teknik planları, iş stratejilerini, stratejik ittifakları, tedarikçileri, mali ve istatistiksel bilgileri, finansal tabloları, varlıkları, sağlanan servislere ait verilerı, personel bilgilerini, personele ait ücret ve ücrete ilişkin her türlü ayni ve maddi kazanç bilgileri, özel teknoloji ve/veya özel yazılım ve/veya özel ürünler ve/veya elektrik ve mekanik çizimleri ve/veya markalar ve/veya diğer know-how ile diğer sınai ve fikri mülkiyet hakkında detayları; var olan, olacak hissedarlar, şirket personeli ve her ne ad altında olursa olsun elemanlar, müşteriler, rakipler ve diğerlerine ait kimlikleri, profiller ve pazar uygulamalarını; iş fırsatlarını; maliyet ve gider bilgilerini; vergi planlarını ve tavsiyeleri; mevzuata ve Şirket içinde yayımlanan ve yayımlanacak tüm kuralları, prosedürleri, yönetmelikleri, şartnameleri vb. ilişkin bilgileri; fiyatlandırma bilgilerini; bilgisayar programlarını, ekipman; araştırma, promosyon malzemelerini, icatları ve genel olarak bilgileri ve yapılan iş hakkında Taraflar dışındaki kişilere verilmemesi gereken ya da taraflar dışındaki kişilerce bilinemeyen diğer tüm bilgileri içerir. Üye, söz konusu Gizli Bilgi’lerin açıklanmasına ilişkin koşullar konusunda işbu Sözleşme’de belirlenen şartlara uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.Üye; işbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra yazılı, sözlü, kağıt, disket veya e-posta ile  veya diğer herhangi bir ortamda ya da başka herhangi bir vasıtayla Şirket’ten ve/veya Şirket’in Müşteriler’inden teslim aldığı, edindiği veya herhangi bir şekilde öğrendiği Gizli Bilgi’yi en iyi şekilde muhafaza etmeyi, büyük bir gizlilik içinde korumayı, hissedarı olduğu şirketler veya acenteleri/temsilcileri/hissedarları da dahil hiçbir kişi, kurum, kuruluş kamu veya özel hukuk tüzel veya gerçek kişiliğine hiçbir surette açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen Gizli Bilgi’yi taraflar arasında yapılan/yapılacak Sözleşme’de belirtilen amaçlar ve şartlar için olsa dahi, Şirket’in yazılı izni bulunmaksızın hiçbir amaçla kullanmamayı, kullanımına izin vermemeyi, Gizli Bilgi’nin çoğaltılmaması, kopyalanmaması, yayınlanmaması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve genel olarak güvenliğinin tam olarak sağlanmasıyla yükümlü olduğunu, bu konuda gerekli her türlü tedbiri, önlemi, güvenlik uygulamalarını, gerekli iç kontrol mekanizmalarını oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Üye,öğrendiği Gizli Bilgiler’in güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla her türlü tedbiri, önlemi alacak gerekli güvenlik uygulamaları ile iç kontrol mekanizmalarını sağlayacaktır. Gizli Bilgiler’i Şirket’in yazılı iznini almadan hiçbir şart ve koşulda, katiyetle ifşa etmemeyi, yayınlamamayı, kamuya açıklamamayı, büyük bir gizlilik içinde korumayı, hiçbir kişi, kurum, kuruluş, kamu veya özel hukuk tüzel veya gerçek kişiliğine hiçbir surette aktarmamayı, kullandırtmamayı veya onların menfaatine kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Şirket’in ticari olsun olmasın iş yaptığı ve/veya piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere bu bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak sureti ile ticari ilişkiye girmeyecek, Şirket’in haklarına zarar vermeyecektir. Üye’nin gizlilik yükümlülüğü; niteliği gereği gizli kalması gereken bilgiler (ticari sırlar vb.) açısından sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.

3.3.Üye, Şirket’in Gizli Bilgiler’inin Şirket’ten izinsiz bir biçimde ifşa edilmesine neden olursa, durumu derhal Şirket’e yazılı olarak bildirecektir. Üye; Gizli Bilgiler’in izinsiz bir biçimde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, Şirket açısından telafisi güç zarara, iş kaybına ve hasara yol açacağını kabul eder. Bu nedenle Üye; işbu Sözleşme’yi ihlalin, yazılı yükümlülüklere aykırı davranması, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in bu ihlalden doğan ve her ne ad altında olursa olsun ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğan zararlarını, masraflarını, vekalet ücretlerini tazmin bedelleri dahil olmak üzere her türlü zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’de yazılı yükümlülüklere aykırı davranması, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi, gereken dikkat, ihtimam ve özen borcunu yerine getirmemesi halinde Şirket’in maruz kaldığı doğrudan ve dolaylı zarar veya ziyanları nakten ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şirket, Üye ile Üyelik Sözleşmesi kapsamında iş ilişkisine devam etmeme kararı alması veya başka nedenlerle Gizli Bilgiler’in iadesini talep edilmesi halinde, Şirket tarafından Üye ile paylaşılan Gizli Bilgiler’in tamamı ve bunların tüm kopyaları, Şirket’in yazılı talep tarihinden itibaren 5 (beş)gün içinde Şirket’e iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan Gizli Bilgiler ve kopyaları ise Şirket’e bilgi verilip yazılı onay alınmak suretiyle Şirket tarafından belirlenen Şirket personeli huzurunda derhal imha edilecektir.

MADDE-4 ORTAK HÜKÜMLER

 

4.1.İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin Taraflar’dan herhangi biri tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde diğer tarafın veya tarafların sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, sonradan vuku bulacak ihlallerde bu haklarını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmediği kabul edilmiş olup, söz konusu hakların herhangi bir zamanında kullanabileceği Taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

 

4.2.Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

4.3. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler ancak tarafların karşılıklı mutabakatıyla yazılı olarak yapılabilir.

 

İşbu Sözleşme ........................ tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere İstanbul’da iki (2) orjinal nüsha halinde hazırlanmış ve ......................tarihinde imza altına alınmış olup, taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır. Bir (1) asıl nüsha Şirket’te kalacak olup, diğer asıl nüsha Üye tarafından muhafaza edilecektir.

ÜYE                 ŞİRKET

Ek-2 BİLGİ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ....................... adresinde mukim ....................... (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sk. Alkent İş Merkezi Sit. F-4 Blok Apt. No: 13 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Champs Teknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir Bilgi Güvenliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Şirket ve Üye bundan böyle işbu Sözleşme kapsamında tek başlarına Taraf ve hep birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. İşbu Sözleşme, ....................... tarihinde Taraflar’ın ortak iradeleri ve yürüttükleri müzakereler doğrultusunda Taraflar’ın serbest iradesi ile Taraflar arasında imzalanmış olan Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmek üzere akdedilmiştir.

MADDE 1- KONUSU

 

Taraflar, Şirket ve Üye arasında Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Platformu Sözleşmesi kapsamında yürütülecek ticari ilişki kapsamında, Üye’ye Şirket’in yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak niteliği gereği gizli olan, hassasiyet ile korunması gereken ve bilgi güvenliğine ilişkin bilgiler ve datalar açıklandığı/açıklanabileceğinden işbu Sözleşme’nin imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Üye, Şirket’in sahip olduğu Platform dahilindeki üyeliği süresince dahili ve harici tüm iletişim ve bilişim kanallarının kullanımı sırasında;

 

2.1 Şirket’in iletişim ve bilişim sistemlerinde yer alan tüm bilgi, belge ve dokümanların münhasıran Şirket’in malı olduğunu;

 

2.2 Şirket’in iletişim ve bilişim sistemlerinin, Şirket’e hizmet verenler haricindeki herkese kapalı bulunduğunu; dolayısıyla bu ortamda bulunan tüm bilgi, belge ve dokümanların bu nitelikte tasnif edilip edilmediklerine bakılmaksızın "GİZLİ" sayılacağını ve Şirket’in ticari sırrını oluşturduğunu; bu çerçevede söz konusu bilgi, belge ve dokümanların herhangi bir şekil ve surette üçüncü kişilerin eline geçmesine yol açan kişilerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 239. maddesindeki (anılan kanunların değişmesi halinde bu maddelerde yazılı suçlara ilişkin yeni düzenlemede yer alan) suçları işleyeceğini, kendisine teslim edilmiş olan bilgisayarında flash bellek, cd, ve bunun gibi veri kopyalamaya imkan sağlayan hiçbir donanım/özellik/materyal kullanmayacağını. hiçbir şekilde ve nedende kullanmakta olduğu bilgisayardan başkasına ve özellikle Şirket’in müşterilerinden hizmet alan kişilere ilişkin ekran görüntüsü almayacağını, bu kişilere ait bilgileri, görüşme kaydını kaydetmeyeceğini ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını;

 

2.3 Şirket’in bilişim sistemlerinden tüm kanallar yoluyla edindiği her türlü bilgiyi üyelik ilişkisi sona erdikten sonra da gizlilik içerisinde korumakla yükümlü olduğunu, üyeliği süresince öğrenmiş olduğu her türlü bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumayı, üyelik görevinin ifası esnasında kullandığı tüm program ve sistemler ve çalıştığı tüm bölüm prosedürleri gereği öğrendiği her türlü bilginin gizlilik içerdiğini bildiğini, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermeyeceğini, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde  kullanmayacağını, üyeliği nedeniyle Şirket’in herhangi bir müşterisi veya müşterilerinden hizmet alan kişiler tarafından kendisine bildirilen veya işi gereği farkında olduğu veya tanık olduğu dokümanlar veya işi gereği olmayan ama rastlantı sonucu öğrendiği yazışmalar, numuneler, projeler, tasarımlar, prototipler, bilgisayar programları, teklifleri, şifreleri, kişisel verileri veya diğer bir teknik iş bilgisini ifşa etmeyeceğini, aslı veya kopyasını almayacağını,

 

2.4 İzin verilmesi ve görevin gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere görevi nedeniyle kendisine tevdi edilen bilgi veya araçları, üyeliği dahilindeki süre boyunca ve sonrasında kişisel çıkarları için ya da üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına kullanmayacağını,

 

2.5 Bulunuyor ise kendisine tahsis edilen IP (Internet Protocol) adresini kullanarak gerçekleştirdiği her türlü etkinlikten, her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım vb.) içeriğinden sorumlu olduğunu,

 

2.6 Bilerek bu yukarıda sayılan hususlara tam ve eksiksiz olarak uyacağını ve bu hususlardaki taahhütlerine aykırı davranışının Şirket tarafından müeyyidelendirilebileceğini; ayrıca bu fiil ve eylemleri dolayısıyla Şirket’in veya herhangi bir müşterisinin uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zarar ve ziyanını gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE-3 ORTAK HÜKÜMLER

 

3.1.İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin Taraflar’dan herhangi biri tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde diğer tarafın veya tarafların sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, sonradan vuku bulacak ihlallerde bu haklarını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmediği kabul edilmiş olup, söz konusu hakların herhangi bir zamanında kullanabileceği Taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

 

3.2.Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

3.3. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler ancak tarafların karşılıklı mutabakatıyla yazılı olarak yapılabilir.

 

İşbu Sözleşme ........................ tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere İstanbul’da iki (2) orjinal nüsha halinde hazırlanmış ve ......................tarihinde imza altına alınmış olup, taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır. Bir (1) asıl nüsha Şirket’te kalacak olup, diğer asıl nüsha Üye tarafından muhafaza edilecektir.

 

ÜYE         ŞİRKET

Ek-3 KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

 1. TARAFLAR

İşbu Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Ek Protokol (“Protokol”), ....................... tarihinde,

 1. Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sk. Alkent İş Merkezi Sit. F-4 Blok Apt. No: 13 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Champs Teknoloji Anonim Şirketi  (“Veri Sorumlusu”); ve

 2. ....................... adresinde faaliyet gösteren ....................... Vergi Kimlik Numaralı, ....................... (“Veri İşleyen”) arasında imzalanmıştır.

İşbu Protokol’ün devamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen ile birlikte “Taraflar” ve Taraflar’dan her biri ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.        

 1. TANIMLAR

“Anonim Hale Getirme” Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

“İlgili Kişi” Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” veya “İşleme” Kişisel verilerin tamamen veya otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

“Kişisel Veri” veya “Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

“Kişisel Verilerin Silinmesi” Kişisel verilerin ilgili kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

“Kişisel Verilerin Yok Edilmesi” Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“Veri Kayıt Sistemi” Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

“Veri İşleyen” Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

“Veri Sorumlusu” Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişisel veriler üzerinde doğrudan kontrolü olan gerçek veya tüzel kişidir.

 1. KONU VE AMAÇ

İşbu Protokol, Taraflar arasında imzalanan Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ek ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve bu Kanun’a dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’nin uygulanması esnasında birbirleriyle paylaştıkları veya birbirleri adına işledikleri Kişisel Veri’lere ilişkin birbirlerine ve İlgili Kişi’lere karşı olan sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerinin ve bu yükümlülüklere uyulmamasının sonuçlarının hüküm ve koşullarının belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır. 

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Veri İşleme Faaliyetine İlişkin Genel Yükümlülükler

  1. Sözleşme kapsamında Taraflar kendilerine aktarılan veya erişimlerine izin verilen kişisel verilerin, Sözleşme kapsamındaki amaçla bağlantılı ve söz konusu amacın sınırlarını aşmayacak şekilde yetki sınırları doğrultusunda işlenmesi ve/veya muhafaza edilmesi ile yükümlüdür. Bu doğrultuda Taraflar kendileriyle paylaşılan kişisel verileri gizli bilgi olarak kabul edip Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. Veri Sorumlusu, işleme öncesinde, sırasında veya sonrasında, verilerin nasıl ve hangi amaçlarla ve araçlarla işleneceğini veya işlenme süresini belirleme ve talimatları ile bunları değiştirme hakkını saklı tutar.

  3. İlgili Kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından işbu Protokol kapsamında işlenen Kişisel Veriler ile ilgili herhangi bir bilgi, belge veya doküman talep edilmesi durumunda Veri İşleyen derhal Veri Sorumlusu’na destek olmakla yükümlüdür.

 2. Veri Aktarımına İlişkin Yükümlülükler

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun sorumlusu olduğu kişisel verileri sadece Sözleşme’nin ifası kapsamında kullanmakla yükümlüdür. İşbu verileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir çalışmada kullanamaz.  Sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yaptığı çalışmalar sonucunda edindiği Kişisel Verileri ve ilgili belgeleri başka bir çalışmada kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü kişilere ya da kurumlara aktaramaz.

 2. Kişisel verinin yetkili kamu kurum veya kuruluş ile Kanun veya mevzuat tarafından öngörülen 3. kişilere aktarılmasının zorunlu olması halinde Veri İşleyen bu durumu en hızlı şekilde Veri Sorumlusu’na bildirmekle yükümlüdür. Veri Sorumlusu tarafından belirli periyotlarda bu madde kapsamında aktarılan kişisel verilere ilişkin bir envanter talebi iletilebilir. Veri İşleyen, bu talebi gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 1. Veri İşleyen, işbu Protokol ve/veya Sözleşme’nin ifası sırasında erişimine açılan verilerin güvenliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Veri İşleyen’in bu yükümlülüğü, işbu Protokol ve/veya Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi süresiz olarak devam edecektir.

 2. Taraflar uhdelerinde bulundurduğu ve/veya işlediği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işleme amaçları dışında bir amaçla işlenmemesi ve üçüncü kişilerce elde edilebilir hale getirilmemesi için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Veri İşeyen, Sözleşme uyarınca erişiminin bulunduğu kişisel verilerin korunması için teknolojik imkanlar doğrultusunda alınabilecek azami güvenlik önlemini alacağını taahhüt eder. Bu hükmün ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluktan doğacak masraf Veri İşleyen’e ait olacaktır. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun işbu maddenin ihlalinden doğacak zararlarını derhal tazmin edecektir.

 3. Veri İşleyen mevcut veya eski çalışanlarının herhangi bir şekilde işbu Protokol’e aykırı hareketi sonucunda Veri Sorumlusu’nun uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı münhasıran sorumlu olacaktır.

 4. Veri İşleyen, Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu derhal Veri Sorumlusu’na ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

 1. Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yükümlülükler

 1. Veri İşleyen, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması veya Veri Sorumlusu tarafından talep edilmesi üzerine kişisel verileri derhal geri getirilemeyecek şekilde silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

 2. Veri İşleyen, İlgili Kişi tarafından kendisine silme veya yok etme talebinde bulunması halinde durumu ivedilikle Veri Sorumlusu’na bildirmekle yükümlüdür. Silme ve yok etme de dâhil olmak üzere ilgili kişiden gelen tüm talep ve beyanlar sadece Veri Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından bir talimat almadıkça veriler üzerinde silme, yok etme ve anonim hale getirmeye yönelik herhangi bir işlem yapmayacaktır.

 3. Veri İşleyen, Sözleşme uyarınca işlemiş ve işlemekte olduğu tüm kişisel verileri Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren iki (2) işgünü içerisinde Veri Sorumlusu’na devredecek ve sistemlerinden asıl ve yedeklerini geri getirilemez bir şekilde silecek ve bu madde tahtındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini bir denetim raporu ile Veri Sorumlusu’na sunacaktır.

 1. Denetim

 1. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından işbu Protokol hükümlerine uygun hareket edildiğinin teyidi amacıyla gerekli gördüğü hallerde doğrudan veya Veri Sorumlusu tarafından görevlendirilecek bir denetim firması aracılığıyla fiziksel ve/veya sanal denetimler yürütülebileceğini, böyle bir denetimin bildirilmesi halinde Veri Sorumlusu’nca talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi temin edeceğini ve işyerini denetime hazır bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 2. Veri İşleyen, idari makamlar tarafından denetimlerde Veri Sorumlusu’nca talep edilebilecek ve erişiminin olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.

 1. SORUMLULUK VE TAZMİNAT

Veri İşleyen, Sözleşme uyarınca verdiği hizmetle bağlantılı olduğu ölçüde KVKK ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlerine aykırılık sonucunda Veri Sorumlusu nezdinde doğabilecek idari para cezası, tazminat ve/veya bu tür bir süreç ya da ihlalle bağlantılı her türlü mali ve cezai sonuçtan kaynaklanacak zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğine yönelik idari ve teknik tedbirlerin alınmaması sonucunda Veri Sorumlusu, aleyhine açılabilecek davalar veya yöneltilebilecek talepler nedeniyle meydana gelen zararlar, ilgili kişilerin zararını tazmin etmesi ve maruz kaldığı her türlü idari para cezasından doğan doğrudan ve dolaylı zararını Veri İşleyen’e rücu edebilecektir.

İşbu Protokol Taraflar arasında akdedilen Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, Protokol’de düzenlenmeyen konularda Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

İşbu Protokol 5 maddeden oluşmakta olup, yukarıda belirtilen tarihte Taraflar’ca imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

VERİ İŞLEYEN                                             VERİ SORUMLUSU

bottom of page