top of page
Gizlilik Sözleşmesi

Bir tarafta [●] adresinde mukim [●](bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sk. Alkent İş Merkezi Sit. F-4 Blok Apt. No: 13 /10 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, ChampsTeknoloji Anonim Şirketi (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı hüküm ve şartlarla bir Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Şirket ve Üye bundan böyle işbu Sözleşme kapsamında tek başlarına Taraf ve hep birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.İşbu Sözleşme,[●] tarihinde Taraflar’ın ortak iradeleri ve yürüttükleri müzakereler doğrultusunda Taraflar’ın serbest iradesi ile Taraflar arasında imzalanmış olan Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmek üzere akdedilmiştir.

MADDE 1- KONUSU

Şirket ve Üye arasında Çağrı Merkezi Platformu Üyelik Platformu Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) kapsamında yürütülecek ticari ilişki kapsamında, Üye’yeŞirket’in yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak “Gizli Bilgi” açıklandığı/açıklanabileceğinden işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2-TANIM

Açıkça gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin, Gizli Bilgi, Üyelik Sözleşme’si kapsamında işin ifası sırasında Taraflar arasında ve Şirket’in üçüncü kişi müşterileri veya bunların müşterileri (hep birlikte “Müşteriler”) ile gerçekleştirilen tüm hizmetlerle birlikte teklif/görüşme/sipariş, sözleşme işlemleri, Şirket ve Müşteriler’ine ilişkin her türlü yazılı ve sözlü bilgi, mevcut ya da gelecekte belirli ürünler, süreçler ya da servislerin, programların, ekipmanın ve donanımın tasarımı, imalatı, test edilmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması, kiralanması ya da satışı ile ilgili gizli ve özel bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirket ve Müşterileri’nin tüm yazılım geliştirme, metod ve teknolojileri ile ilgili olarak geliştirilen, pazarlanan ya da kullanılan bilgileri, tasarım ve süreçleri, yazılımları, sistemleri, ürünleri ve Üye tarafındanŞirket sistemlerine uzaktan erişim ile elde edilen/elde edilmesi mümkün olan bilgiler var ise, tüm bu bilgileri içerir. Bu Gizli Bilgiler ayrıca, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözlü, yazılı, grafiksel ve bilgisayarda okunabilir her türlü bilgiyi, Şirket ve Müşteriler’inin faaliyetlerini, ticari sırları, bilgisayar verilerini, yazılımları, iş planlarını, veri tabanlarını ve dokümanları, uygulama yapılarını, uygulama kodlarını, tüm sistem ve sunucu bilgilerini, altyapı bilgilerini, sunuculara ait bilgileri, kullanıcı bilgisayarlarına ait bilgileri, şifreleme tekniklerini, prosesleri, reklam ve pazarlama uygulamalarını, tahminleri, değerlendirmeleri, ürün planları, sözleşmeleri, teknik planları, iş stratejilerini, stratejik ittifakları, tedarikçileri, mali ve istatistiksel bilgileri, finansal tabloları, varlıkları, sağlanan servislere ait verilerı, personel bilgilerini, personele ait ücret ve ücrete ilişkin her türlü ayni ve maddi kazanç bilgileri, özel teknoloji ve/veya özel yazılım ve/veya özel ürünler ve/veya elektrik ve mekanik çizimleri ve/veya markalar ve/veya diğer know-how ile diğer sınai ve fikri mülkiyet hakkında detayları; var olan, olacak hissedarlar, şirket personeli ve her ne ad altında olursa olsun elemanlar, müşteriler, rakipler ve diğerlerine ait kimlikleri, profiller ve pazar uygulamalarını; iş fırsatlarını; maliyet ve gider bilgilerini; vergi planlarını ve tavsiyeleri; mevzuata ve Şirket içinde yayımlanan ve yayımlanacak tüm kuralları, prosedürleri, yönetmelikleri, şartnameleri vb. ilişkin bilgileri; fiyatlandırma bilgilerini; bilgisayar programlarını, ekipman; araştırma, promosyon malzemelerini, icatları ve genel olarak bilgileri ve yapılan iş hakkında Taraflar dışındaki kişilere verilmemesi gereken ya da taraflar dışındaki kişilerce bilinemeyen diğer tüm bilgileri içerir. Üye, söz konusu Gizli Bilgi’lerin açıklanmasına ilişkin koşullar konusunda işbu Sözleşme’de belirlenen şartlara uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.Üye; işbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce veya sonra yazılı, sözlü, kağıt, disket veya e-posta ile  veya diğer herhangi bir ortamda ya da başka herhangi bir vasıtayla Şirket’ten ve/veya Şirket’in Müşteriler’inden teslim aldığı, edindiği veya herhangi bir şekilde öğrendiği Gizli Bilgi’yi en iyi şekilde muhafaza etmeyi, büyük bir gizlilik içinde korumayı, hissedarı olduğu şirketler veya acenteleri/temsilcileri/hissedarları da dahil hiçbir kişi, kurum, kuruluş kamu veya özel hukuk tüzel veya gerçek kişiliğine hiçbir surette açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen Gizli Bilgi’yi taraflar arasında yapılan/yapılacak Sözleşme’de belirtilen amaçlar ve şartlar için olsa dahi, Şirket’in yazılı izni bulunmaksızın hiçbir amaçla kullanmamayı, kullanımına izin vermemeyi, Gizli Bilgi’nin çoğaltılmaması, kopyalanmaması, yayınlanmaması, üçüncü kişilerin eline geçmemesi ve genel olarak güvenliğinin tam olarak sağlanmasıyla yükümlü olduğunu, bu konuda gerekli her türlü tedbiri, önlemi, güvenlik uygulamalarını, gerekli iç kontrol mekanizmalarını oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Üye,öğrendiği Gizli Bilgiler’in güvenliğini sağlamak ve korumak amacıyla her türlü tedbiri, önlemi alacak gerekli güvenlik uygulamaları ile iç kontrol mekanizmalarını sağlayacaktır. Gizli Bilgiler’i Şirket’in yazılı iznini almadan hiçbir şart ve koşulda, katiyetle ifşa etmemeyi, yayınlamamayı, kamuya açıklamamayı, büyük bir gizlilik içinde korumayı, hiçbir kişi, kurum, kuruluş, kamu veya özel hukuk tüzel veya gerçek kişiliğine hiçbir surette aktarmamayı, kullandırtmamayı veya onların menfaatine kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Şirket’in ticari olsun olmasın iş yaptığı ve/veya piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere bu bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak sureti ile ticari ilişkiye girmeyecek, Şirket’in haklarına zarar vermeyecektir. Üye’nin gizlilik yükümlülüğü; niteliği gereği gizli kalması gereken bilgiler (ticari sırlar vb.) açısından sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.

3.3.Üye, Şirket’in Gizli Bilgiler’inin Şirket’ten izinsiz bir biçimde ifşa edilmesine neden olursa, durumu derhal Şirket’e yazılı olarak bildirecektir. Üye; Gizli Bilgiler’in izinsiz bir biçimde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, Şirket açısından telafisi güç zarara, iş kaybına ve hasara yol açacağını kabul eder. Bu nedenle Üye; işbu Sözleşme’yi ihlalin, yazılı yükümlülüklere aykırı davranması, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in bu ihlalden doğan ve her ne ad altında olursa olsun ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bunlardan doğrudan veya dolaylı olarak doğan zararlarını, masraflarını, vekalet ücretlerini tazmin bedelleri dahil olmak üzere her türlü zararını karşılamayı kabul ve taahhüt eder. Üye, işbu Sözleşme’de yazılı yükümlülüklere aykırı davranması, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi, gereken dikkat, ihtimam ve özen borcunu yerine getirmemesi halinde Şirket’in maruz kaldığı doğrudan ve dolaylı zarar veya ziyanları nakten ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Şirket, Üye ile Üyelik Sözleşmesi kapsamında iş ilişkisine devam etmeme kararı alması veya başka nedenlerle Gizli Bilgiler’in iadesini talep edilmesi halinde, Şirket tarafından Üye ile paylaşılan Gizli Bilgiler’in tamamı ve bunların tüm kopyaları, Şirket’in yazılı talep tarihinden itibaren 5 (beş)gün içinde Şirket’e iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan Gizli Bilgiler ve kopyaları ise Şirket’e bilgi verilip yazılı onay alınmak suretiyle Şirket tarafından belirlenen Şirket personeli huzurunda derhal imha edilecektir.

MADDE-4 ORTAK HÜKÜMLER

 

4.1.İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin Taraflar’dan herhangi biri tarafından bir defa veya müteaddit defalar ihlali halinde diğer tarafın veya tarafların sessiz kalması ve yasal haklarını kullanmaması, sonradan vuku bulacak ihlallerde bu haklarını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmediği kabul edilmiş olup, söz konusu hakların herhangi bir zamanında kullanabileceği Taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

 

4.2.Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

4.3. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler ancak tarafların karşılıklı mutabakatıyla yazılı olarak yapılabilir.

 

İşbu Sözleşme ........................ tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere İstanbul’da iki (2) orjinal nüsha halinde hazırlanmış ve ......................tarihinde imza altına alınmış olup, taraflar ve halefleri için bağlayıcıdır. Bir (1) asıl nüsha Şirket’te kalacak olup, diğer asıl nüsha Üye tarafından muhafaza edilecektir.

ÜYE

ŞİRKET

bottom of page