top of page

KVKK Mevzuatı Uyarınca Üye Aydınlatma Metni

Sayın Üyemiz,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Champs Teknoloji A.Ş. (“Champs” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza ait olan platforma online olarak üye olan ve Şirketimize hizmet tedarik eden kişi grubu kapsamındaki üyelerimizdenelde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK Madde 6’da uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz için yapılacak açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinize de kapsamaktadır.

Bu kapsamda Champs olarak üyelerimize ait Kişisel Verileri toplayarakKVKK’ya uygun olarak muhafaza etmekteyiz. Champs tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

Kimlik Bilgileri: Üyelerimizden topladığımız ad soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, doğum yeri ve tarihi, pasaport gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.

İletişim Bilgileri: Üyelerimizden topladığımız telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

Görsel ve İşitsel Veriler: Üyelerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.

Finansal Bilgiler: Üyelerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, banka hesap bilgisi gibi verilerdir. .

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde üyelerimizden elde edilen kişisel verilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:Üyelerimizden topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye olunan dernekgibi verilerdir.

Diğer Veriler:Üyelerimizden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

 

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarından,Champs adına işletilen platform üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Champs faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar aracılığıyla, iş bağlantıları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Champs olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması,

 

Hem bizimle hem de müşterilerimiz veya müşterilerimizden ürün veya hizmet alan kişilerle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.

 

Kişisel verilerinizi yeterli güvenlik önlemlerine sahip bulut sistemlerde sakladığımızı ve bu bulut sistemlerin kullanılması adına tarafımıza hizmet veren firmalar ile gizlilik sözleşmemiz bulunduğunu belirtmek isteriz.

 

Champs olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşlemekteyiz?

Champs, üyelerinin Kişisel Verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve üyelerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.

Bunların dışında Champs, üyelerinin kişisel verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Üyelerimize ait Kişisel Verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:

 • Sunulacak çağrı merkezi hizmetlerinin ifası, Champsürün veya hizmet satın alan müşterileri ile sözleşmelerinkurulması,müşteri kaydının oluşturulması ve ilgili sözleşmelerin ifası,

 • Mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb. yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Üyelerden gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve üyeye dönüş yapılması,

 • İşlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması,

 • Tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması, Üyelerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi,strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması,

 • İş süreçlerinin yürütülmesi, iç yönetim ve yönetim planlaması yapılması, teknik analiz ve raporlama yapılması

 

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Champs müşterileri ve Champs’den hizmet alan kişilere verilecek çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, üye taleplerinin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Champs’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Champs olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.Platform üzerinden bizim üyemiz olmak için başvurduğunuzda, başvurunuzu değerlendirme sırasında gerekli olan şekillerde işleyebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabiliriz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, müşterilerimiz, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli olduğunda verilerinizin Champs tarafından işlenmesine ve gerek olması halinde Champs’ın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu 3. Kişilere aktarılmasına veya verileri buralarda işlenmesine izin vermiş oluyorsunuz

Veri Sahibinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Champs bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, 

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, 

 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu [●] e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden e-posta yoluyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Champs kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Champs’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Champs olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

Şikâyet

Champs’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Champs tarafından reddedilmesi, Champs tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Champs ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Champs Teknoloji Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

CHAMPS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS NO: 0209141366700001

Adres:AKAT MAHALLESİ TEPECİK YOLU SK. ALKENT İŞ MERKEZİ Sit. F-4 BLOK Apt. NO: 13 /10 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Telefon:

Faks:

KEP Adresi:

bottom of page